StotterFonds

StotterFonds

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

 

Demosthenes ontvangt jaarlijks subsidie voor het uitvoeren van taken die passen binnen de algemene doelstellingen informatievoorziening en lotgenotencontact. Van deze subsidie organiseren wij zelf jaarlijks diverse activiteiten en faciliteren we de informatievoorziening door de NFS. Daarnaast is budget beschikbaar voor ondersteuning van projecten van derden, zolang deze voldoen aan de algemene doelstellingen en de verenigingsdoelstellingen. Om enerzijds dit te borgen en anderzijds iedereen een gelijke kans te geven om een beroep te doen op een bijdrage vanuit de vereniging hanteren we de volgende voorwaarden:

-  Aanvragen beoordelen wij per kalenderjaar. Aanvragen moeten daarom uiterlijk op 1 december van het voorafgaande jaar bij het bestuur zijn ingediend.
-  Aanvragen gaan vergezeld van een concrete beschrijving van de uit te voeren activiteiten en een onderbouwing van de gevraagde financiele bijdrage. Ook wordt aangegeven in hoeverre de activiteit/het project bijdraagt aan de algemene- en verenigingsdoelstellingen.
-  Uiterlijk 1 januari van het betreffende kalenderjaar maakt het bestuur bekend welke activiteiten/projecten worden ondersteund. Dit kan ook bestaan uit een gedeeltelijke toekenning van de gevraagde bijdrage.
-  Wanneer halverwege het jaar blijkt dat er nog budget beschikbaar is (bijvoorbeeld door het niet doorgaan van activiteiten/projecten) doet het bestuur in juli een hernieuwde oproep zoals hiervoor beschreven. Over de aanvragen die dan binnenkomen neemt het bestuur uiterlijk 31 augustus een besluit.
- De indiener van de aanvraag is lid van Demosthenes.
- Een bijdrage kan alleen gevraagd worden voor activiteiten/projecten die in het betreffende kalenderjaar ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit kunnen ook voorbereidende werkzaamheden zijn wanneer het een activiteit/project betreft die vanwege de omvang over meerdere kalenderjaren worden uitgevoerd.
- Zo snel mogelijk na de activiteit/project ontvangt het bestuur een verslag van het resultaat. Uiterlijke datum hiervoor is 1 februari van het opvolgende kalenderjaar. Wanneer een activiteit/project meerdere kalenderjaren beslaat ontvangt het bestuur uiterlijk 1 februari een tussenrapportage van de het voorgaande jaar uitgevoerde werkzaamheden. Dit verslag dient zowel voor het jaarverslag van Demosthenes als voor verspreiding in nieuwsbrief, website en social media.
- Een activiteit/project draagt in ieder geval bij aan een van de twee algemene doelstellingen:

  • Informatievoorziening: het verstekken van informatie over stotteren in algemene zin en informatie ten behoeve van mensen die stotteren.
  • Lotgenotencontact: het organiseren van activiteiten die faciliteren dat mensen die stotteren met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen en laagdrempelig te oefenen van het spreken.

 

Zondag 24 juni 2018 kunnen we elkaar weer ontmoeten in Zutphen.

We verzamelen om 10.30 uur in het IJsselpaviljoen (100 m vanaf station Zutphen, achter het station kun je gratis parkeren).
Onder leiding van een gids gaan we de stad verkennen en een tocht maken met een fluisterboot. 
Tevens vindt op 24 juni het IJsselfestival plaats wat nog eens extra gezelligheid brengt.
Wie zin heeft kan aansluitend nog ergens een hapje gaan eten in de stad.
Geef je snel op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (partners zijn ook van harte welkom).

De ALV heeft dit jaar plaatsgevonden op zaterdag 4 juli om 11.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen heeft de ALV online plaatsgevonden.

Hieronder vind je de agenda met de besproken punten en de vastgestelde stukken:

Agenda ALV 2020
Notulen ALV 2019
Jaarverslag Demosthenes 2019
Jaarverslag StotterFonds 2019
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2019
Begroting 2020

Heb je te maken met stotteren, op welke manier dan ook, wij zijn op zoek naar jou met jouw unieke verhaal over stotteren!

Dit jaar bestaat de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) 20 jaar! Dit willen we natuurlijk graag samen met jullie vieren. Hiertoe zullen we een sprankelend lustrumfeest organiseren op Wereldstotterdag 22 oktober 2018. (Informatie daarover volgt nog!)

Wereldstotterdag staat dit jaar dus in het teken van de NFS en om die reden willen we juist diegenen die ons bestaansrecht geven, jullie en alle andere mensen die stotteren, prominent een podium bieden. 

Dit willen we onder andere doen door te laten zien en horen wat het betekent om te 'leven met stotteren' door middel van korte videoboodschappen van allerlei personen die stotteren. 

Om die reden vragen wij jou om hieraan mee te werken. Juist jij kunt uitleggen wat dit betekent. We zoeken mensen die bereid zijn te vertellen op welke wijze stotteren hun leven beïnvloedt of heeft beïnvloed, of het hen in de weg staat of juist helemaal niet (of niet meer) en of je je stotteren zou willen opgeven als het kon.

Voor alle duidelijkheid: het gaat ons zeker niet om de traditionele 'succes' verhalen, we willen authentieke boodschappen. Niets meer en niets minder. Wij weten dat andere mensen die stotteren, juist diegenen die nog erg met hun stotteren worstelen, enorm veel kracht halen uit zulke verhalen, alleen al om de doodeenvoudige reden dat ze het lef hebben om zich via video te laten zien en open over hun stotteren te praten. 

Geef je dus ook op voor deze campagne! Hoe meer videoboodschappen, hoe beter! Uiteraard zullen wij je de nodige ondersteuning bieden en instructies geven om je te helpen een mooie video te maken. 

Opgeven kan bij Erik Hollander, tel. 06-51890043 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We hopen van je te horen!

Met vriendelijke groet,
werkgroep Communicatie NFS

 

 

Tom wil graag een zelfhupgroep oprichten voor mensen in Breda en omgeving. Wil je graag meedoen, neem dan contact met hem op via 06-57219400 (eerste contact bij voorkeur via WhatsApp) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 Poster WSDNijkerk, 12-9-2017. Zondag 22 oktober 2017 is het Wereldstotterdag. Sinds 1998 wordt deze dag georganiseerd om de aandacht te vestigen op de zeventig miljoen mensen op de wereld die stotteren. Dit jaar staan bij de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) de basisschoolkinderen die stotteren centraal. Er zijn tips voor ouders hoe ze hun kind kunnen ondersteunen, zodat de kinderen zich gedurende hun schoolcarrière ondanks het stotteren volwaardig kunnen ontwikkelen.

Stotteren bij kinderen begint meestal als ze tussen twee en vijf jaar oud zijn. Soms houdt het stotteren enige weken aan, soms kan het jaren duren voordat een kind vloeiend spreekt. Ongeveer één op de honderd kinderen blijft in meer of mindere mate last houden van stotteren.

De ouders van basisschoolkinderen die stotteren hebben een belangrijke taak bij de begeleiding. Zij zijn immers de constante factor in het leven van hun kind. Alle anderen: leerkrachten, buren, sportleraren en familie hebben doorgaans een vluchtigere band met een kind en kunnen de problemen die door het stotteren ontstaan moeilijker op waarde schatten. De Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) wil ouders van kinderen die stotteren ondersteunen bij hun taak om de omgeving te informeren over stotteren; hoe om te gaan met pesten, leestoetsen waarbij het tempo het resultaat bepaalt, spreekbeurten en praten over stotteren.

De tips zijn bedoeld om de spanning bij het kind dat stottert te verminderen, hulp te bieden en begrip te kweken in de omgeving van het kind. “Wat je hoort van het stotteren is het topje van de ijsberg. De spanning, frustratie en spreekangst zitten vaak in het kind en zijn meestal niet zichtbaar.” zegt Marinda Hall. Als ouder van een basisschoolkind dat stottert kent zij de problemen uit de eerste hand en schreef zij de tips voor de NFS. “Als ouder heb je de antennes om de onderliggende problemen bij je kind dat stottert te herkennen. Je bent de aangewezen persoon om een ondersteunend netwerk van mensen uit de directe omgeving van het kind op te bouwen.”

De NFS heeft in de afgelopen jaren veel bereikt met goede voorlichting over stotteren, maar het is nog zeker niet vanzelfsprekend dat iedereen op de juiste manier een basisschoolkind benadert. De tips die de NFS hierbij aanbiedt, vormen een nieuwe stap naar het begrijpen en accepteren van kinderen met een stotterprobleem. De tips vind je hier:  www.stotteren.nl.