Demosthenes ontvangt jaarlijks subsidie voor het uitvoeren van taken die passen binnen de algemene doelstellingen informatievoorziening en lotgenotencontact. Van deze subsidie organiseren wij zelf jaarlijks diverse activiteiten en faciliteren we de informatievoorziening door de NFS. Daarnaast is budget beschikbaar voor ondersteuning van projecten van derden, zolang deze voldoen aan de algemene doelstellingen en de verenigingsdoelstellingen. Om enerzijds dit te borgen en anderzijds iedereen een gelijke kans te geven om een beroep te doen op een bijdrage vanuit de vereniging hanteren we de volgende voorwaarden:

-  Aanvragen beoordelen wij per kalenderjaar. Aanvragen moeten daarom uiterlijk op 1 december van het voorafgaande jaar bij het bestuur zijn ingediend.
-  Aanvragen gaan vergezeld van een concrete beschrijving van de uit te voeren activiteiten en een onderbouwing van de gevraagde financiele bijdrage. Ook wordt aangegeven in hoeverre de activiteit/het project bijdraagt aan de algemene- en verenigingsdoelstellingen.
-  Uiterlijk 1 januari van het betreffende kalenderjaar maakt het bestuur bekend welke activiteiten/projecten worden ondersteund. Dit kan ook bestaan uit een gedeeltelijke toekenning van de gevraagde bijdrage.
-  Wanneer halverwege het jaar blijkt dat er nog budget beschikbaar is (bijvoorbeeld door het niet doorgaan van activiteiten/projecten) doet het bestuur in juli een hernieuwde oproep zoals hiervoor beschreven. Over de aanvragen die dan binnenkomen neemt het bestuur uiterlijk 31 augustus een besluit.
- De indiener van de aanvraag is lid van Demosthenes.
- Een bijdrage kan alleen gevraagd worden voor activiteiten/projecten die in het betreffende kalenderjaar ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit kunnen ook voorbereidende werkzaamheden zijn wanneer het een activiteit/project betreft die vanwege de omvang over meerdere kalenderjaren worden uitgevoerd.
- Zo snel mogelijk na de activiteit/project ontvangt het bestuur een verslag van het resultaat. Uiterlijke datum hiervoor is 1 februari van het opvolgende kalenderjaar. Wanneer een activiteit/project meerdere kalenderjaren beslaat ontvangt het bestuur uiterlijk 1 februari een tussenrapportage van de het voorgaande jaar uitgevoerde werkzaamheden. Dit verslag dient zowel voor het jaarverslag van Demosthenes als voor verspreiding in nieuwsbrief, website en social media.
- Een activiteit/project draagt in ieder geval bij aan een van de twee algemene doelstellingen:

  • Informatievoorziening: het verstekken van informatie over stotteren in algemene zin en informatie ten behoeve van mensen die stotteren.
  • Lotgenotencontact: het organiseren van activiteiten die faciliteren dat mensen die stotteren met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen en laagdrempelig te oefenen van het spreken.