Functieprofielen:

Een bestuur van een vereniging bestaat uit een aantal personen die, naast het bespreken van lopende zaken tijdens de vergaderingen (6 maal per jaar) ieder hun eigen taak hebben. Aangezien de samenstelling van een bestuur in de loop der jaren aan wijzigingen onderhevig is, en regelmatig de vraag komt wat de werkzaamheden nou eigenlijk inhouden, hebben we een overzicht opgesteld van de diverse functies.


Voorzitter

Demosthenes heeft voor dit functieprofiel iemand nodig die kan verbinden, besluitvorming kan voorbereiden en vergaderingen kan leiden. Je moet doelgericht zijn en iedereen ruimte geven voor zijn/haar inbreng. Iemand die de brede visie van Demosthenes deelt, geen tunnelvisie.

Functieprofiel Voorzitter

Uren

Onderhouden van contacten met bestuursleden

Wekelijks half uur

Voorbereiden van vergaderingen

1x per 2 mnd: 2 uur

Leiden van vergaderingen

1x per 2 mnd: 3 uur

Onderhouden van algemene contacten met NFS

Maandelijks 2 uur

Onderhouden van algemene contacten met FBPN

Maandelijks 2 uur

Onderhouden van overige algemene contacten (vooral bijhouden binnenkomende e-mail)

Maandelijks 2 uur

 


Penningmeester

Functieprofiel Penningmeester

Uren

Communicatie met FBPN – ontvangst maandelijkse boekhouding in spreadsheet

30 min per maand

Review van verwerkte transacties in boekhouding

30 min per maand

Aansturen FBPN ter correctie wanneer transacties verkeerd geboekt zijn

15min per maand

Maandelijks aansluiten van boekhouding met bank en check of balans op nul loopt

30 min per maand

Maandelijks bijwerken van rapportage (balans en staat van B&L)

1 uur per maand

Bewaking van reserves, voorzieningen en kasgelden

15 min per maand

Prognose updaten aan de hand van geboekte transacties en verwachtingen

30 min per maand

Communicatie met mede-bestuursleden over verwachte inkomsten en uitgaven en daarmee de prognose aanpassen

15 min per maand

Samenwerking met NFS omtrent bestedingen en ontvangsten

1 uur per jaar

Opstellen begroting nieuwe jaar

30 min per jaar

Goedkeuren van betalingen

15 min per maand

Samenstellen financiele jaarverslag en toelichting op financiele jaarverslag

2-3 uur per jaar

Organiseren en faciliteren kascontrole en (indien nodig) correctie jaarverslag nav deze controle

2-3 uur per jaar

Verantwoording jaarcijfers tijdens ALV

2 uur per jaar

Faciliteren rijkscontrole

Ad Hoc

 


Contactpersoon Communicatie / Media / Update! / Website

Demosthenes heeft voor dit functieprofiel iemand nodig die affiniteit heeft met korte, duidelijk omlijnende opdrachten die regelmatig uitgevoerd moeten worden, volgens een vooropgezet schema. Onderdelen mogen gedelegeerd worden, maar de functie uitvoerder blijft eindverantwoordelijk. Enige handigheid met internet/website/facebook is gewenst.

Correct Nederlands taalgebruik is vereist.

Iemand die de brede visie van Demosthenes deelt, geen tunnelvisie.

Functieprofiel Contactpersoon Cummiunicatie / Media / Update!/ Website

Uren

het opstellen van email nieuwsbrieven, 1x per 2 maanden (1x A4), d.w.z. teksten verzamelen en verzenden (via FBPN of Mailchimp?)

1x per 2 mnd: 4 uur

het opstellen van een Update, 1x per 2 maanden (2x A4), d.w.z. teksten verzamelen en de opmaak regelen (via FPBN of Swift Publisher 4?)

1x per 2 mnd

Teksten: 4 uur

Opmaak: 2 uur

het bijhouden van de Facebook pagina, d.w.z. reageren op berichten/vragen en 1x per 2 weken een aanvulling doen (nieuwsbericht of eigen activiteit)

Wekelijks: 1 uur

het schrijven van een sporadisch persbericht bij belangrijke activiteiten (1x per jaar)

Sporadisch: 3 uur

het up to date houden van de informatie op de website (NIET het onderhoud, enkel de teksten/foto’s). Het uploaden kan zelf gedaan worden (Joomla), of door het FBPN.

Wekelijks: 2 uur

het reageren op vragen uit de media

Sporadisch: 1 uur

het uploaden van relevante filmpjes op de YouTube pagina, 1x per 2 maanden

1x per 2 mnd: 1 uur

 


Contactpersoon NFS

Functieprofiel contact Nederlandse federatie stotteren (NFS) (hierna wordt de toekomstige naam Stotterfonds gebruikt)

Demosthenes heeft voor dit functieprofiel iemand nodig die bekend is met de organisaties die actief zijn op het gebied van voorlichting over stotteren, stottertherapie en onderzoek naar stotteren. Kennis over ontwikkelingen in het verleden en heden is gewenst, evenals globale kennis van betrokken internationale organisaties en enige bestuurlijke ervaring. Correct Nederlands taalgebruik is vereist. Iemand die de brede visie van Demosthenes deelt, geen tunnelvisie.

Functieprofiel Contactpersoon NFS

Uren

Deelnemen aan vergaderingen van de Nederlandse stottervereniging Demosthenes.

Dit zijn ongeveer zeven bestuursvergaderingen per jaar en één algemene ledenvergadering (ALV)

per vergadering 4 uur (3 uur plus 1 uur voorbereiding) plus reistijd ALV circa 4 uur plus 1 uur voorbereiding en reistijd

Deelnemen aan ongeveer zes vergaderingen van het Stotterfonds

per vergadering 7 uur (3 uur plus 4 uur voorbereiding) plus reistijd

Volgen en reageren op e-mails over voortgang ontwikkelingen, projecten en initiatieven van het Stotterfonds

2 uur per maand 

Context van de functie

De stottervereniging Demosthenes is in 1966 opgericht als belangenvereniging voor personen die stotteren (hierna PDS), ouders van stotterende kinderen of anderen met een PDS in hun directe omgeving. De vereniging krijgt als patiëntenvereniging subsidie van de overheid die bedoeld is om de positie van de patiënt in de gezondheidszorg te verbeteren. Hiertoe dienen activiteiten te worden uitgevoerd op de gebieden voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Voorlichting is belegd bij het Stotterfonds, dat in 1998 (onder de oude naam) op initiatief van Demosthenes samen met de Nederlandse vereniging voor stottertherapie (NVST) is opgericht. De voorlichting richt zich vooral op het wegnemen van vooroordelen bij het algemene publiek om op deze wijze te positie van PDS in de maatschappij te verbeteren. Voorlichting wordt mondeling, schriftelijk en via internet gegeven en de inhoud is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, therapeutische expertise en erkende wetenschap. In het beleidsplan 2016-2010 van het stotterfonds is de missie als volgt geformuleerd. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige voorlichting en informatieverstrekking over allerlei aspecten zoals preventie, diagnostiek, evaluatie van therapieën, de emancipatie van de stotterende medemens en het verruimen van kennis rond de stotterproblematiek, evenals verslaglegging van wetenschappelijk onderzoek in de logopedie en waar mogelijk het onderzoek van derden faciliteren.

 


Bestuurslid activiteiten

Functieprofiel Bestuurslid Activiteiten

Uren
(in totaal 8 tot 12 uur per maand)

Input verzamelen (bij de leden) aan welke activiteiten behoefte is.

?

Opstellen van een jaarkalender met activiteiten.
Primair gericht op activiteiten waar de leden elkaar kunnen ontmoeten, maar dit kunnen ook activiteiten zijn waar bijvoorbeeld sprekers worden uitgenodigd met voor het stotteren relevante onderwerpen.

?

In samenwerking met het bestuurslid communicatie: het werven van vrijwilligers voor het uitvoeren van activiteiten

?

Ondersteunen van de vrijwilligers in het uitvoeren van de activiteiten (faciliteren, motiveren, volgen, bijsturen)

?

Betrokkenheid/binding onderhouden met de vrijwilligers (zonodig met een separaat overleg of vrijwilligersdag).

?